Místní knihovna Březolupy

Služby

V naší knihovně nabízíme tyto služby                                              

  • půjčování beletrie a naučné literatury pro děti i dospělé
  • půjčování časopisů
  • půjčování knih z výměnného fondu Knihovny BBB Uherské Hradiště
  • prodloužení výpůjček
  • veřejný přístup na internet
  • možnost vytištění nebo kopírování dokumentů

 

Výpůjční lhůty:

knihy - 1 měsíc

časopisy - 14 dnů

 

čtenářské poplatky

roční poplatek - 20,-Kč

 

Knihovní řád

   Čtenářem se stává ten, kdo  řádně vyplní přihlášku a svým podpisem potvrdí, že je seznámen s knihovním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

·       Na základě vyplněné přihlášky obdrží čtenář čtenářský průkaz.

·       Ten opravňuje čtenáře k absenčnímu i prezenčnímu půjčování knihovního fondu a k libovolnému počtu návštěv knihovny.

·       Ztrátu a poškození průkazu je čtenář povinen okamžitě hlásit. Za případné zneužití ručí čtenář, na jehož jméno byl průkaz vystaven.

·       Knihovna je dostupná  čtenářům ve stanovenou dobu a uživatelé mají přístup do všech  čtenářských prostorů, kde mají právo užívat volně přístupné knižní fondy, dokumenty z příruční knihovny, vyložené časopisy a noviny.

·       Čtenář je povinen chránit knihy, periodika a další dokumenty před poškozením a ztrátou a vracet je ve výpůjční lhůtě.

·       Výpůjční lhůta pro pùjčování dokumentù mimo knihovnu je zpravidla jeden měsíc.

·       Výpůjční lhůta může být 2x prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím.

·       Pokud tak neučiní bude upomínán a vztahují se na něj poplatky z prodlení, pokud jsou stanoveny.

·       Při poškození nebo ztrátě knihy je knihovna oprávněna požadovat náhradu, jejíž výši stanovuje knihovna.

·       Do vyřešení a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli všechny služby.